Horní Luka - přírodní památka

Louky a prameniště na severních svazích Kletě (1084 m n. m.), 18 km JZ od Českých Budějovic


Typ:Přírodní zajímavosti horniluka
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Horní Luka
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:1.8.2010


Přírodní památka o rozloze 6,41 ha byla vyhlášena v r. 1996 na ochranu podhorských mezofilních a vlhkých luk a soustavy pramenišť se vzácnými a ohroženými rostlinnými druhy a se specifickou luční entomofaunou. Území se nachází v katastru obce Holubov v nadmořské výšce 634-686 m.
Území přírodní památky leží v centrální části granulitového masivu Blanského lesa, převažující horninou je slídnatý granulit. Na severních svazích byly ojediněle zjištěny usměrněné polohy žuly a skarnu. Povrch kryjí typické kambizemě a v místech pramenišť a mokřadů jsou vyvinuty typické gleje.
Na území převládají společenstva mezofilních luk svazu Arrhenatherion s početnou populací prstnatce listnatého. Z dalších druhů zde najdeme např. řebříček obecný, psineček tenký, kostřavu červenou, trojštět žlutavý, medyněk měkký, třezalku skvrnitou, rozrazil rezekvítek, kopretinu časnou a jiné. V r. 1994 kvetlo v chráněném území několik rostlin pětiprstky žežulníku, v dalších letech však nebyly znovu ověřeny. Na malých prameništích a mokřadech v nejspodnější (severní) části území jsou společenstva vysokobylinných luk svazu Calthion, ostřicové porosty svazu Caricion fuscae a fragmenty střídavě vlhké luční vegetace svazu Molinion. Maloplošně jsou zde zastoupeny porosty ostřice Hartmanovy, na prameništích se nachází menší populace prstnatce májového. Dříve se zde na podmáčených stanovištích vyskytovala ostřice Davallova a tučnice obecná, jejich výskyt však nebyl v posledních letech potvrzen. Okraje mezofilních luk jsou porostlé krátkostébelnými trávníky svazu Violion caninae s dominující smilkou tuhou. Floristicky zajímavé je ochranné pásmo přírodní památky, kde se nachází bohatá populace všivce ladního a prstnatce májového. V okrajové severní části chráněného území rostou náletové dřeviny s topolem osikou, smrkem ztepilým a břízou bělokorou.
Pestrost rostlinného pokryvu se odráží v druhové bohatosti entomofauny. Žije tu např. mandelinka Lilioceris merdigera, potravně vázaná na lilie a konvalinky, sporadicky se vyskytuje tesařík Pogonocherus decoratus a mnoho vzácných a lokálně rozšířených druhů dvoukřídlých, např. lupice Campsicnemus loripes, hlavatěnka Dorylomorpha extricata, břežnice Parydra mitis a Pherbellia silana a kuklice Lophosia fasciata.
Větší část lokality se nachází v místě lyžařské sjezdovky, občasně využívané k zimním sportům. Dříve byly louky pravidelně dvakrát ročně koseny, od r. 1991 se kosí jen jednou ročně. Přes každoroční seč expandují do lučních porostů medyněk měkký, psineček tenký a místy metlice trsnatá.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.88594 E14.297676

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyČervený Dvůr - zámek
Technické zajímavostiČeský Krumlov - grafitový důl
Přírodní zajímavostiDívčí Kámen - přírodní rezervace
Hrady, zříceniny, tvrzeDívčí Kámen (Maidštejn) - zřícenina
Přírodní zajímavostiHolubovské hadce - přírodní rezervace
Církevní památkyHorní Vít - kostel sv. Víta
Muzea, galerie, výstavyChvalšiny - Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu
Technické zajímavostiKleť - hvězdárna
Technické zajímavostiKleť - lanová dráha
Přírodní zajímavostiKleť - přírodní rezervace


Zdroj: Albrecht, Josef a kol. Chráněná území ČR. VIII, Českobudějovicko. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. ISBN 80-86064-65-4


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky